főoldal


(1 Kor. 14: 40 )

Ez az Ige található a Pestszenterzsébet, 1937. október10-i dátummal indított presbiteri jegyzőkönyvben, amikor még gyülekezetünk nem önálló egyházközség, hanem egy igen hosszadalmas névvel bír: a Pestszenterzsébet Központi Református Egyházközség Szabó-telepi Egyházköre.
Szintén ezen a szép októberi napon hívatott össze az egyházkör közgyűlése a Lázár utcai iskola Istentiszteleti termébe vitéz Ozoray Sándor h. lelkész elnökletével. E közgyűlésnek egyetlen tárgya volt: az egyházkör gondnokainak és tanácstagjainak a megválasztása.
Örvendetes megállapítás történt, hogy a Szabó-telepi Egyházkör önálló gyülekezeti életet folytat már több, mint egy évtizede. Ezen a közgyűlésen kapott a közösség önkormányzó testületet. Első megválasztott gondnoka Szentmiklóssy Imre, pénztáros-gondnoka pedig Szecsődy Sándor. A testület 15 rendes és 6 póttagból állt.

Már a második jegyzőkönyv foglalkozik a szegénygondozás kérdésével, az egyházköri tagok hitbeli erősítésével, nemes "szórakoztatásával", szeretetvendégségek, kerti ünnepélyek szervezésével, dátum szerint is olvasható (dec. 8.) MEGTÉRÉSRE HÍVÓ konferencia megrendezésése. Az elnök "nagy ügyszeretettel" szól a körzeti gondozásról, miszerint 30 körzetben visszatérő rendszerességgel látogatják a körzetgondozók a gyülekezet tagjait.

Hamarosan megalakul az egyházkör kebelében a keresztyén ifjúsági egyesület és az énekkar is, Jancsó Jenő vezetésével, megjelenik az első Szabó-telepi lap, "Keresztyén Család" címmel. Szerveződik a Szabó-telepi polgári kör, mint kulturális intézmény, a nők pedig kávé-uzsonna egyletben találkoznak.
Közönséges vasárnapokon 100-120, ünnepeken 250-300, bibliaórákon 40-50 körüli az igehallgatók száma. "Vallásos esték" minden hó 2. vasárnapján: színdarabok, énekszámok, előadások hallhatók. (Egy alkalommal például Bódis Ferenc nyug. középiskolai tanár tartott vetítettképes előadást a Szentföldről és a magyar népviseletről.)

A fiatalok vezetője Kustár Sándor, a a gyermekénekkart vitéz Ozoray Sándorné szervezi, megalakul a 8. sz. Turul cserkészcsapat. 1938. július 1-én felmerül a gyülekezeti otthon szükségessége, először egy erre alkalmas helyiség bérlése, majd egy gyülekezeti ház felépítése a Rudolf téren (mai Bácska tér). Az első épület-bérlet a Zalán u. 57. szám alatt van, amit 1938. okt. 31-én fel is avatnak.
1939. márciusában Fosztó Gyula pénztáros-gondnok javaslata olyan alagsoros építmény, amely később templommá bővíthető. 1939. ápr. 16-án olvasunk először arról, hogy a jelenlegi Imaházunkat bérli a gyülekezet havi 50 pengőért.

1941. január 5-én a Lázár utcai elemi iskolában megtartotta a közgyűlését a Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség. Az összesen 33 szavazati joggal bíró egyháztag előtt Kiss Ernő adminisztrátor lelkész felolvasta a Pestkörnyéki Egyházmegye esperesének 507/1940. sz. Levelét, mely szeint az egyházkerületi közgyűlés a Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházrész anyaegyházzá alakulását a 70/1940 sz. Közgyűlési határozatával jóváhagyta, s ennek értelmében az egyházközség hivatalosan 1941. január 1-én kezdte meg önálló életét.

A gyülekezet első megválasztott lelkipásztora vitéz Ozoray Sándor, kit meghívás útján a presbitérium névszerinti szavazással egyhangúlag jelöl, s a Kiss Ernő lelkipásztor elnöklete alatt megtartott közgyűlésen a gyülekezet választói szintén egyhangúlag megválasztanak. "Nem"-mel nem szavazott senki, és más jelölt neve sem hangzott el.


Vitéz Ozoray Sándor, addigi vallásoktató lelkész egészen a II. Világháború végéig nagy szeretettel, hívő szívvel, odaadóan végezte küzdelmes szolgálatát. Megindította a templom, a református kultúrotthon, a parókia építési terveit, de a szép terveket a háború vérzivatara elsodorja. Ha téglából való épületek nem is épültek, a lelkek annál inkább fogékonyak voltak az Igére, különösen a fiatalok. A II. Világháború nemcsak gazdasági csődöt jelentett, hanem a sok éhezés, nélkülözés arra késztette az első lelkészt, hogy 1946-ban csere útján állást változtasson. Borsod megyébe ment, ahonnan érkezett a második lelkipásztor, Benkő Barna. A hosszú, 1972-ig tartó szolgálata alatt a kommunizmus szorításában töltötte életetét a gyülekezet, a Mártírok úti kis imaházban és a Torockó utcában.

Felvillanó fénysugár volt az 1960-as években Siklós József segédlelkész. Szolgálata - melyben ő hozta újra az evangéliumi lelkületet a közösség életébe - sajnos csak rövid ideig tartott, és csak a Torockó utcában.

1972-76 között Nagy Sándor, 1976-88 között Békefi Lajos, majd pedig 1989-95-ig Simonfi Sándor végezte a szolgálatot. 1996 óta Börzsönyi János nagytiszteletű úr gyülekezetünk lelki vezetője.
1983-85 között új Imaház épült Torockó utcában, szintén a '80-as években a Mártírok úti Imaház bővült egy belépő kis teremmel.

1992-ben az egyházközség megvásárolta a Zalán u. 40/a sz. Alatti családi házat a közösség parókiájának. Ezt az épületet átalakítva, felújítva könnyebbedett a szolgálat, és nem kellett már távolról, más kerületből idejárni a lelkipásztornak.

Börzsönyi János lelkipásztor és Farkas Miklós gondnok hosszú évek óta együtt végzik szolgálatukat a 16 fős presbitériummal és a pótpresbiterekkel.
Igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy az Igével minden korosztályt elérjünk, az óvodásoktól az idős testvérekig.
2003-tól vezettük be az óvodai hittanfoglalkozást, 3 körzeti óvodában hívogatjuk a gyermekeket Jézus Krisztushoz. Több éve már, hogy 2 általános iskolában. A Lázár Vilmos és a Stromfeld Aurél Általános iskolákban folynak a hittanórák.
Vasárnap reggelenként a gyülekezeti termünkbe várjuk a gyermekeket gyermekistentiszteletre. Itt a bibliai történeteken, énekeken, imádságon túl lehetőség nyílik sok játékra is.

A konfirmációi felkészítést 2 csoportban tartjuk, "kis" és "nagy" konfirmandusok részére, így a fogadalomra készülő fiatalok 2 évig járnak az előkészítő órákra, idén 8 fiatal konfirmált.
Vasárnap délutánonként tartjuk a fiatalok bibliaóráját, a már konfirmáltak részére. Ezen az alkalmon is sok énekkel magasztaljuk Urunkat, elcsendesedünk az Ige körül, majd a közös imádság előtt nagy beszélgetések (sokszor több órába nyúlóan:) is zajlanak.

Régebbi időszakokban hétfőnként próbált a Józsué zenekar, amely nagyobbrészt gyülekezetünk fiataljaiból állt. A zenekar célja Istenünk magasztalása, dicsőítése. Több koncertjüket is hallhattuk, 2003. novem-
berében, a reformációs imahét utolsó napján a bemutatkozó koncertet, illetve 2004. tavaszán a Ceglédi Református Gyermekotthon javára rendezett jótékonysági koncertet is, de a Józsué más közösségekben is bemutatkozott (CE konferencia Piliscsaba, Rákosfalvi Református Gyülekezet...).
Keddenként a gyülekezet énekkara veszi igénybe a gyülekezeti termet. Idén már kilencedik éve, hogy jónéhányan összegyü-
lekezünk, és főleg zsoltárfeldolgozásokat, illetve olyan énekeket éneklünk, melyen keresztül Isten hatalma és irgalma megmutatkozik; mindezt három-négy szólamban. A gyülekezetnek általában a nagyünnepeken szolgálunk.
Csütörtökönként gyülekezeti bibliaóra van, ahol általában egy-egy sorozatot hallhatunk egy-egy történetről, vagy Igeversről, legutóbb a tékozló fiú történetének magyarázatát hallhattuk néhány héten át.
Pénteken imaórát tartunk. Itt hallelujákat énekelünk, és egy rövid igemagyarázat után imaközösségben vagyunk, könyörögve egyházunkért, gyülekezetünkért, megtérésekért, idősekért, fiatalokért, és hálát adva Jézus Krisztus szeretetéért.
Vasárnaponként délelőtt fél 9-kor a Torockó utcai Imaházban, fél 11-kor pedig a Mártírok útján tartunk istentiszteletet.
Havonta egyszer a kismamakör tagjai is találkoznak; olyan kisgyermekes édesanyák, akik közel állnak az Igéhez, és együtt beszélgetnek róla, illetve egyéb, fontos kérdésekről - csemetéikkel körülvéve.


2000. telén vetődött fel az a gondolat, hogy milyen jó is lenne, ha a mi gyülekezetünknek is volna testvérgyülekezete. Nem is kellett sokáig keresgetnünk, Isten megáldott 2 testvéri közösséggel is, a Sepsiszent-
györgy-Vártemplomi (Erdély, Három-
szék; kép balra) és a dunaszerdahelyi (Felvidék, Csallóköz; kép jobbra) református gyülekezettel.
2001-ben, a reformátusok világtalálkozóján fogadtuk erdélyi testvéreinket, majd néhány nappal később ők fogadták gyülekezetünk küldöttségét a csodaszép Háromszéken. Fiataljaink három alkalommal
voltak a sepsiszentgyörgyi fiatalok által rendezett uzonkafürdői táborban, és az erdélyi fiatalok is már - a dunaszerdahelyi fiatalokkal együtt - több ízben is voltak a mi gyülekezetünk ifjúsági táborában, Olcsván.

2001 februárjában 10 fiatallal mi is szép napokat töltöttünk Dunaszerdahelyen, kedves fogadtatásban volt részünk ebben a közösségben is. Még a Bős-i erőműhöz is ellátogathattunk.

Isten áldja meg a két testvérgyülekezetünk életét, és lelkipásztoraik, Dezső András és Görözdi Zsolt lelkészek szolgálatát; Ő mélyítse el ezeket a szép szálakat is.


Megközelítés nagyobb térképen való megjelenítése

1202 Budapest, Mártírok útja 149.
info [kukac] szabotelep.hu

06-30-588-3116

Számlaszámunk: 11720001-20008495-00000000
Számlavezető: OTP Bank Nyrt.
Számla tulajdonosa: PE Szabótelepi Ref. Egyházközség

Templomépítési célszámlaszám: 11784009-20209854-00000000
Számlavezető: OTP Bank Nyrt.
Számla tulajdonosa: PE Szabótelepi R.E.K.Templom Ép.fõoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | linkek |
Biblia | igehirdetések |

Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2024. Minden jog fenntartva.