vissza: olvasnivalók
Június 5.

SOKAT KAPTUNK, SOKAT KELL VISSZAADNUNK

A mai napon olvasandó igeszakasz: Lk 7,36-50

36 Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. 37 Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástromtartóban. 38 Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. 39 Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: "Ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér: bűnös." 40 Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: "Simon, van valami mondanivalóm neked." Ő pedig így szólt: "Mester, mondd!" 41 Erre ezt mondta Jézus: "Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. 42 Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban?" 43 Simon így válaszolt: "Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el." Ő pedig ezt mondta neki: "Helyesen ítéltél" - 44 és az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: "Látod, ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba: vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. 45 Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. 46 Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. 47 Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret." 48 Az asszonynak pedig ezt mondta: "Megbocsáttattak a te bűneid." 49 Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között: "Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja?" 50 Ő pedig így szólt az asszonyhoz: "A te hited megtartott téged, menj el békességgel!"
"Neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen sok jelét adta szeretetének. Akinek pedig kevés bocsáttatott meg, az kevésbé szeret."
(Lk 4,47)


Amikor Jézus a farizeus Simon házánál étkezett, egy nő tért be, aki valamikor utcanő volt. Megkerülte az asztalt, amelynek nekidőltek a házigazda és vendégei - heverőkön feküdtek, meztelen lábuk hátrafelé kinyújtva - és megállt Jézus lábainál. Ott aztán nem tudta már türtőztetni magát. Nagyon elérzékenyült. Sírt és hagyta, hogy könnyei Jézus lábait mossák. Aztán hajával törölte meg Jézus lábait és drága kenettel kente meg.
Simon, a farizeus nem érzékenyült el Jézus láttán. Valójában még annyi udvariasságot sem tanúsított iránta, amennyi egy tiszteletreméltó vendégnek kijárt.
Ebben a teremben - mint sok más teremben is - kétféle módon viszonyulnak Jézushoz. Az egyik ember hidegen közömbös. A másik képtelen úrrá lenni a hála és a rajongás érzésein.
Az Úr ezt az eseményt egy történettel világította meg. Az az ember, akinek 500 dollár adósságot engedtek el, hálásabb lesz, mint az, akinek 50 dollárt, nemde? Még a farizeus Simon is elfogadta ennek az állításnak az igazságát. Akkor Krisztus így szólt: "Ennek az asszonynak sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett."
Legyünk biztosak benne, hogy jól olvassuk. Szeretete nem az oka annak, hogy bocsánatban részesült, hálája viszont bizonyítéka annak, hogy bűnei megbocsáttattak. Igaz ugyan, hogy Jézus végső szava hozzá ez: "Megbocsáttattak a te bűneid", és hogy "Hited megtartott téged", de nem mondja neki, hogy "Szereteted megtartott téged". Szeretetének kinyilvánítása a bűnbocsánat következménye volt. Máskülönben az asszony nem lehetne Jézus történetében illusztrációja annak, hogy akinek sok bűne bocsáttatik meg, az nagyon szeret.
Olykor fájdalmasan megütközünk azon, hogy milyen hidegen viszonyulnak némelyek Jézushoz. Ők bizonyára nem érzékenyülnek el Jézust illetően. És ajándékaik is olcsók.
Meg kell hát értenünk, hogy a Jézusnak nyújtott ajándékaink egyenes arányban állnak a tőle kapott bűnbocsánattal.fõoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | linkek |
Biblia | igehirdetések |

Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2020. Minden jog fenntartva.